Handelsbetingelser

Handelsvilkår

Disse vilkår regulerer levering af varer og tjenester fra mnlogo til vores kunder. Eventuelle ændringer i vilkårene kræver skriftlig aftale. mnlogo forbeholder sig retten til at ændre vilkårene uden varsel med virkning for allerede indgåede aftaler.

Tilbuddet

Tilbud er gyldige i 14 dage fra tilbudsdatoen. En aftale anses for indgået, når mnlogo modtager kundens skriftlige accept. Ordrebekræftelse udsendes efter behov. Bestillinger uden forudgående tilbud anses som en indgået aftale.

Når der er indgået en aftale om en opgave, forventes kunden at reagere på designforslag inden for en rimelig periode (maksimalt 5 arbejdsdage).

Manglede tilbagemelding

30 dage efter accept af tilbuddet, forbeholder mnlogo sig retten til at fakturere det fulde beløb for produktet.

Pris og Betaling

Alle priser er eksklusive moms. mnlogo forbeholder sig retten til at ændre timetakster og materialepriser for fremtidige opgaver. Ekstraarbejde kan faktureres, hvis kunden leverer uegnet eller mangelfuldt materiale, ønsker ændringer efter påbegyndt arbejde.

Ved overskridelse af betalingsfristen på 7 dage (medmindre andet er aftalt), kan mnlogo pålægge rykkergebyr og inkassoomkostninger.

Levering

Levering finder sted ved færdiggørelse eller inden for 5-8 hverdage.

Kunden kan hæve aftalen ved væsentlig overskridelse af tidsplanen (mere end 20 arbejdsdage). Forsinkelse kan ikke påberåbes for allerede leverede produkter.

Forsinkelser på grund af forhold uden for mnlogos kontrol medfører ikke misligholdelsesbeføjelser for kunden. Ved force majeure kan mnlogo ikke holdes ansvarlig.

Fortrydelse af aftale er mulig, men skriftlig meddelelse skal gives før arbejdets start. Hvis arbejdet er påbegyndt, faktureres brugte timer.

Ejendomsret

Kunden opnår ejendomsret og brugsret til produkter efter fuld betaling til mnlogo.

Alle varer forbliver mnlogos ejendom indtil fuld betaling er modtaget. Efter overdragelse af ejendomsret forbeholder mnlogo sig ret til at bruge arbejdet som reference i markedsføringssammenhæng.

Rettigheder

Kunden ejer alle rettigheder til produktet fra mnlogo efter betaling.

mnlogo opbevarer filer i minimum 2 år, medmindre andet aftales.

Mangler

mnlogo er ikke ansvarlig for fejl, medmindre de skriftligt rettes i korrektur eller prøvetryk.

Fejl forårsaget af kundens egne filer fritager mnlogo for ansvar. Kunden skal reklamere over mangler straks.

Kunden accepterer minimale farveforskelle mellem godkendt format og trykte medier.

Ansvar

Kunden er ansvarlig for produkternes lovlighed. mnlogo påtager sig ikke ansvar for kundens manglende rettigheder til reproduktion og offentliggørelse.

mnlogo hæfter ikke for driftstab eller indirekte tab, medmindre det skyldes grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger. mnlogo er ikke ansvarlig for forsinkelser eller tab af data eller indtjening.